truskaweczka94

22 teksty – auto­rem jest trus­ka­weczka94.

Ot­rzy­mujesz ba­lonik szczęścia. Trzy­masz go tak by nie pękł, by nie od­le­ciał w dal. Kiedy zys­ku­jesz pew­ność, że nic ta­kiego się nie sta­nie, ktoś nies­podziewa­nie z zas­kocze­nia wbi­ja w niego małą szpileczkę.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2011, 10:29

Gdy ktoś chce udo­wod­nić że nasza przy­jaźń do­biega końca, to tak jak­by chmu­rami chciał zasłonić słońce, które zaw­sze się wybije. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 sierpnia 2011, 17:38

Pat­rzysz długo w to miej­sce. Przy­wiązu­jesz do niego uwagę. Za­pew­ne kiedyś tam wrócisz. Wrócisz przez wspom­nienia lub oso­biście ;) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 marca 2011, 17:11

Słowa które tkwią w nas, ale boimy się je wy­powie­dzieć tworzą mur, co­raz moc­niej­szy i większy, które­go żad­ne uderze­nie nie zniszczy. Po­zos­ta­je on i do­bija obie stro­ny. Którą bar­dziej? Nie wiem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lutego 2011, 13:04

Każdy smu­tek, każda łza z po­wodu nieis­totne­go jak kap­ry­sy ludzi świad­czą o tym, że są przy­jaciele na zaw­sze i przy­jaciele na czas w którym ko­goś im brakowało... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 stycznia 2011, 23:46

Każdy prob­lem to no­we doświad­cze­nie, które mi­nie. Pos­ta­raj się człowieku tak na to spoj­rzeć, by pow­ra­cając do wspom­nień nie smu­cić się, ale być dum­nym z te­go, że niezłą ro­botę wte­dy odwaliłeś. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 stycznia 2011, 12:15

Nie próbuj kraść czy­jegoś ser­ca, bo le­piej się skończy jak ktoś ci je po­daru­je . 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 stycznia 2011, 17:51

Najłat­wiej ra­nimy siebie oraz tych których kocha­my, później pat­rząc na cier­pienie ta­kiej oso­by jest jeszcze trud­niej wy­baczyć so­bie i jej. Nie ma żad­nych roz­wiązań. Tworzy się niep­rzy­jem­na aura po­wiet­rza, która zmusza do mil­czących łez. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 stycznia 2011, 14:48

Mogą opo­wiadać nam wiele fas­cy­nujących his­to­rii, jed­nak one staną się ta­kie dla nas do­piero, gdy sa­mi je przeżyjemy! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 grudnia 2010, 00:01

Jak coś miałoby być snem to jest rzeczy­wis­tością, jak coś miało być rzeczy­wis­tością było tyl­ko w snach... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 listopada 2010, 22:22

truskaweczka94

truskaweczka94

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność